Vážení zákazníci, kamenná prodejna i eshop Čistá Země mají pozastavený provoz, o dalších chystaných aktivitách vás budeme informovat.

Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Vážení zákazníci, kamenná prodejna i eshop Čistá Země mají pozastavený provoz, o dalších chystaných aktivitách vás budeme informovat.

Obchod se zdravou výživou, drogerií a kosmetikou

Obchodní podmínky

    a místě zboží zboží 
  1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti: 

Ivo Stanislav 

se sídlem U Hostavického potoka 727/17, Praha 14 

IČ: 71374043, DIČ: CZ8405011043 

(dále jen “prodávající”) 

 upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující”), prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce www.cistazeme/obchod (dále jen “webové rozhraní obchodu”). 

1.2.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění. 

1.3.   Pokud si smluvní strany v kupní smlouvě sjednají odchylná ustanovení od těchto obchodních podmínek, mají tato ustanovení přednost. 

2. Vytvoření objednávky

2.1.   Zboží lze z webového rozhraní obchodu objednávat přímo bez nutnosti registrace.

2.2.   Při každé objednávce zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. 

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1.   Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen stran tohoto zboží kupní smlouvu uzavřít. 

3.2.   Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu. 

3.3.   Kupující objednávku prodávajícímu odešle kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku”. 

3.4.   Po obdržení objednávky prodávající tuto skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dále prodávající po přípravě objednávky potvrdí kupujícímu možnost jejího vyzvednutí či rozvozu a to formou mailu a sms.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením tohoto potvrzení.  

4. Platební podmínky

4.1.   V případě osobního odběru cenu zboží kupující hradí při osobním převzetí v prodejně Čistá Země a to hotově, platební kartou, stravenkami či stravekovými kartami, případně dárkovým poukazem vydaným v prodejně Čistá Země. 

4.2 V případě doručení na adresu v rámci rozvozu po Praze kupucící zboží uhradí na místě při předání a to hotově nebo kartou.

  1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 

5.2.   V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě musí kupující prodávajícímu zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li od kupní smlouvy kupující, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 

5.4.   Nárok na úhradu případné škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6. Doručení zboží 

6.1.   Zboží je rozváženo firemním eletromobilem v rámci katastrálního území Hlavního města Praha a ceny, podmínky a rozvozové časy jsou upraveny zde. Nebo si může kupující zboží vyzvednout osobě v prodejně Čistá Země a to do 48 hodin od obdržení potvrzení o připravené objednávce. Pokud tento termín připadá na čas, kdy je prodejna uzavřena, rezervace je platná i po celý nejbližší otevírací den. 

6.2.   Pokud se kupující do určeného termínu na osobní odběr nedostaví či nemůže dostavit, je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, o této skutečnosti ho informovat a domluvit další postup. 

6.3.   V případě nevyzvednutí objednaného zboží ve smluvené době a místě je prodávající oprávněn objednávku stornovat a kupujícímu započíst případné vzniklé ztráty a to zejména v souvislosti se zbožím s krátkou trvanlivostí a s případnými náklady na dopravu po Praze.

7. Práva z vadného plnění (reklamace) 

7.1.   Práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejm. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že objednané zboží nemá žádné zjevné vady a dále, že toto zboží: 

  • má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, nebo které lze s ohledem na jeho povahu očekávat 
  • je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti 
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů ČR 

7.3.   Práva z vadného plnění lze uplatňovat výhradně na adrese provozovny prodávajícího. 

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví k objednanému zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. 

8.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2. 

9. Kontaktní údaje prodávajícího (adresa provozovny) 

Čistá Země 

Londýnská 58 

120 00  Praha 2 

 

+420 777 581 235 

info@cistazeme.cz 

 

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 17.8.2020.